Om SFF Årsmöte

Årsmötet är det högsta beslutande organet för föreningen Sveriges Förenade Filmstudios.Varje medlem, det vill säga våra filmstudior, har en röst. SFF bjuder varje anmäld röstberättigad på resan till mötet.

Ordinarie årsmöte skall enligt stadgarna hållas senast fyra månader efter varje verksamhetsårs slut.

Kallelse till både årsmöte och annat allmänt sammanträde skall utgå skriftligen minst 14 dagar i förväg. Verksamhetsberättelsen, den ekonomiska berättelsen och revisionsberättelsen skall bifogas kallelse till årsmöte.

Frånvarande medlem får inte rösta skriftligen eller genom fullmakt. Styrelseledamot har inte rösträtt i frågor som rör styrelsens ansvarsfrihet.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 december.
Motioner skickas till SFF kansli, se kontakt.

Ordinarie årsmöte skall – förutom övriga ärenden – uppta följande ärenden till behandling:

 1. Val av ordförande, sekreterare och justeringspersoner för årsmötet.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår.
 4. Styrelsens ekonomiska berättelse för föregående verksamhetsår.
 5. Revisorernas berättelse.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Styrelsens förslag till budget.
 8. Fastställande av medlemsavgift.
 9. Val av ordförande (när så är aktuellt).
 10. Val av styrelseledamöter.
 11. Val av två revisorer, varav en auktoriserad.
 12. Val av minst tre ledamöter, varav en sammankallande, till en valberedning för tiden till nästa årsmöte.