Räkna publik

När du ser en film på biografrepertoaren innebär detta att ditt besök hamnar i den s.k. besöksstatistiken. Numera ska även filmstudiobesöken rapporteras till den nationella statistiken. Därför måste den lokala filmstudion räkna publiken i samband med en filmstudioföreställning. 

Lämpligen avdelas detta uppdrag till en styrelsemedlem som får ansvar för räknandet och att det rapporteras till SFF. Räknandet kan oftast förenklas genom att antalet stolar i biografsalongen är känt och antalet tomma stolar räknas. Man kan också använda knappräknare vid entrén. 

Ni kan kostnadsfritt beställa en knappräknare av SFF. 

Åldersgränser

För en filmstudio gäller det att hålla koll på åldrar av två anledningar, medlemsskap i föreningen och åldersgräns för att se film. 

En filmstudioförening kan själv välja att ha en åldersgräns för medlemsskap, det måste då stå i stadgarna. Om filmstudion inte har någon åldersgräns för medlemsskap behöver filmstudion ändå hålla koll på att åldersreglerna för respektive film följs.

Håll koll på vad som gäller för åldersgränser för film hos Statens Medieråd.

Medlemsregister

För föreningar är det normalt att veta vem som är medlem i föreningen. För detta krävs ett medlemsregister. Traditionellt har detta förts på papper men idag är det nog få filmstudior som inte använder något datorprogram för medlemsregistret. Ett kalkylprogram fungerar bra men ett databassystem ger fler möjligheter som att enkelt trycka ut etiketter. Många filmstudior har idag även ett e-postadressregister. Nackdelen är att medlemmarna byter e-postadress oftare än fysisk adress och att ett sådant register lätt blir inaktuellt. För snabb spridning av information, som t.ex. utebliven film, är dock möjligheten att skicka e-post fördelaktig. 

Tänk på att ha koll på aktuell databaslagstiftning för medlemsregister.

För många medlemmar

Många filmstudior har haft en positiv medlemsutveckling de senaste åren. Då kan det hända att salongen blir för liten. Alternativet att byta till en större visningslokal är för de flesta studior en omöjlighet. 

Ett alternativ är då att sälja fler medlemskort än salongen rymmer. En viss överförsäljning är möjlig då det i praktiken aldrig inträffar att alla medlemmar dyker upp till en och samma visning. Hur stor överförsäljningen kan vara är en fråga om fingertoppskänsla och hur modig styrelsen vågar vara. Är man osäker börjar man relativt lågt (kring fem till tio procent) och höjer antalet tills salongen är full. Detta är inte bara ett sätt att få bättre ekonomi utan att visa medlemmarna hänsyn. Det är inte bra om det finns personer som vill vara medlemmar men som avvisas trots att det finns lediga stolar i biosalongen. Ett sätt att fylla de tomma stolarna är att, då de ordinarie medlemskorten sålts slut, sälja medlemskort med förbehåll till ett lägre pris. Förbehållet är att medlemmen får se filmen enbart om det finns ledig plats alternativt att medlemmen kan tänka sig att se filmen på ett sämre sätt (obekväm sittplats alternativt ståplats). 

Ett annat alternativ är då att visa samma film vid två tillfällen, t.ex. samma kväll. För den lokala föreningen innebär detta ingen extra kostnad till SFF, denna betalar ju en viss summa per medlem och film. Däremot kommer hyran till biografen att öka, dock normalt inte till det dubbla. (För SFF centralt blir det en extrakostnad eftersom distributören ersätts per visning.) För en filmstudio som får avvisa presumtiva medlemmar och tror sig kunna locka ett större flertal är alltså detta en bra möjlighet. 

För få medlemmar

Det är svårt att driva en filmstudio om medlemsantalet är för litet. Kostnaden till biografen per medlem blir då hög och om medlemsantalet understiger 60, måste studion ändå betala för 60 

medlemmar till SFF. (Skälet till detta är att en analys visat att centralorganisationen får större utgifter än inkomster för den aktuella studion om medlemsantalet understiger cirka 80 personer. Att minimigränsen satts vid ett längre medlemsantal än detta är ett utslag av filmstudiorörelsens solidariska förhållningssätt. ) 

När medlemsantalet är för litet gäller det alltså att hitta metoder för att få det att öka. Det som skrivs under rubriken marknadsföring är givetvis giltigt även här. Men den viktigaste metoden för medlemsrekrytering är nog trots allt mun till mun metoden. Uppmana de medlemmar som finns att berätta för vänner och bekanta om filmstudions förträfflighet. Detta kan ske mer traditionellt i samband med rent fysiska träffar eller med mer moderna metoder som olika sociala media. Om föreningen har en Facebook-sida är det bra om många gillar verksamheten eftersom detta sprids till de gillandes vänner. 

En annan metod är att ordna samarrangemang med någon förening på orten som har många medlemmar. Det är lätt att ha en övertro på att den egna verksamheten är känd av alla på orten och detta är ett sätt att visa på studions existens och att informera om verksamheten. 

Olika typer av medlemskort

NMånga studior har varierande former av medlemskap. Alla har det som enklast kan kallas fullvärdigt medlemskap – ett medlemskap som innebär att man får se samtliga säsongens 

filmer. Möjlighet att köpa biljett till enskild film finns inte. Sedan länge har det dock varit möjligt att köpa trefilmskort. De flesta filmstudior ger bara denna option för de sista filmerna på programmet. 

Då många kommuner vill gynna kultur för unga är deras bidrag villkorade till att filmstudion har ungdomar i publiken. En del filmstudior har därför ungdomsmedlemskap till ett lägre pris. Vad som räknas som ungdom varierar, någon studio avser åldern 15 – 18 år, en annan avser med ungdom personer under 20 år. Det finns också möjlighet att ge pensionärer ett billigare medlemskap. 

Några filmstudior säljer också medlemskap med reservation – se rubriken För många medlemmar. 

Sälja medlemskort

När det gäller medlemskortsförsäljning verkar det finnas nästan lika många sätt som det finns filmstudior. De flesta har någon form av försäljning i realtid. Denna kan förläggas till biografen eller till någon annan lokal vid ett tillfälle. En del föreningar har avtal med det lokala biblioteket eller till någon lokal handlare som sköter denna försäljning under en tidsperiod före första filmen. För flesta filmstudior gäller att det vid realtidsförsäljning enbart är möjligt att betala med kontanter. Men för många medlemmar är det en brist att studion inte kan ta emot betalning via swish. 

Många studior erbjuder möjligheten att köpa medlemskort via bank- eller plusgiro. Medlemskortet får medlemmen sedan i samband att denne ser sin första film. En annan praktisk metod är att sälja medlemskort över nätet. Det finns idag nättjänster för försäljning av biljetter som kan utnyttjas. Avgiften för tjänsten ligger på cirka tio kronor per försåld biljett, vilket man lämpligen lägger på medlemskortskostnaden – medlemmen slipper ju köa för att köpa sitt kort.

SFF kan hjälpa till med att skapa en sajt för medlemskortsförsäljning på nätet genom ett centralt avtal. 

Bytet till medlemskort sker sedan även här i sambandet med att medlemmen gör sitt första filmstudiobesök. Kontrollen kan antingen ske mot en lista på försålda biljetter eller genom att biljetten skannas genom en insläppsapp i telefonen. 

Årsmöte (centralt)

SFF håller normalt sitt årsmöte en lördag i april månad i Filmhuset, Stockholm. Till årsmötet inbjuds en röstberättigad representant för varje lokal förening som får sin resa till mötet betald – givetvis under förutsättning att man verkligen deltar i mötet. Dessutom kan föreningen skicka fler deltagare, icke röstberättigade, på egen bekostnad.

Precis som det lokala årsmötet är riksorganisationens årsmöte ett festtillfälle, där det förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar också finns en stående punkt, utdelandet av SFF:s glasstatyett till personer eller organisationer som betytt mycket för att uppfylla filmstudiorörelsens syften. En av pristagarens förmåner är att välja en film som visas i sambandet med utdelandet av priset.

Förutom de mer styrda programpunkterna erbjuds tillfälle att träffa andra filmstudiointresserade i samband med pauser och måltider. Vanligt är att de deltagande årsmötesdeltagarna lägger ut det egna programmet så att andra studior kan få tips på hur marknadsföringen kan se ut samt på lämpliga filmer. Årsmötet brukar avslutas med visningen av en ännu inte premiärvisad film. 

Styrelsemöten

Filmstudioarbete är ideellt arbete. Det är därför viktigt att styrelsemedlemmarna känner tillfredsställelse med det arbete de utför. Givetvis är uppskattning från studions medlemmar viktig i sammanhanget men minst lika viktigt är att styrelsearbetet upplevs lustfyllt. Se till att det finns tid för allmänt prat och att et finns förtäring under styrelsemötet. Gör så mycket som möjligt tillsammans, detta gäller inte minst s.k. arbetsmöten. 

Årsmöte (lokalt)

Filmstudiorörelsen är en demokratisk organisation med folkrörelserötter. Det lokala årsmötet är ett viktigt forum för medlemmarna att få framföra sina synpunkter och för att välja den styrelse de har förtroende för. Tyvärr har årsmötestraditionen i många föreningar urholkats och dessa blivit tillställningar för de närmast sörjande. Det är därför bra om den lokala filmstudion kan manifestera att årsmötet är en höjdpunkt i den årliga verksamheten genom att göra evenemanget till en festlighet. Om föreningen har råd och praktiska möjligheter kan servering av förtäring vara ett sådant sätt att markera tillfället. Att hålla årsmötet i samband med ett föredrag av en inbjuden gäst är ett annat sätt. 

En del lokalföreningar har årsmötet som en separat händelse medan andra förlägger det före, efter eller emellan en filmvisning i biografen. Detta innebär att medlemmarna ändå är på plats och att fler kommer på årsmötet. Men detta förfarande kan också innebära att tiden för själva mötet kan upplevas som begränsad och att den öppna diskussion som årsmötet borde ge plats inte kommer till stånd. 

Ytterligare ett sätt att locka medlemmar till årsmötet är utlottningar av olika slag – sök på utlottning bland verksamhetstipsen. 

Välja film

Det finns många sätt att välja film till ett filmstudioprogram. En del filmstudior låter medlemmarna föreslå filmer till det kommande programmet för att sedan bland dessa fastställa ett program. Denna metod garanterar medlemsinflytande men försvårar för studion att få med de mest aktuella filmerna. I de flesta studior är det ett gemensamt kärt arbete att sätta programmet men det kan också vara en persons verk. Det som talar för den första metoden är att styrelsen i detta fall känner att de gemensamt står för programmet. Ofta leder detta arbetssätt till att olika infallsvinklar blir belysta och att mindre kända filmer inte blir glömda. Det är inte ovanligt att en film som en enda styrelsemedlem föreslagit kommer med i ett program efter att de övriga styrelsemedlemmarna förstått dess storhet på grund av en välformulerad argumentation från förslagsställaren. Den andra metoden leder ofta till ett mer balanserat program där den ensamme programsättaren har lättare att väga filmernas olika genrer, ursprungsländer och filmlängder mot varandra och på så sätt hitta ett varierat filmerbjudande till studions medlemmar. Även om man väljer den första metoden är det ofta bra att låta en person bestämma den inbördes ordningen på de valda filmerna. På så sätt fås en optimal blandning så att medlemmarna inte uppfattar programmet som ensidigt.

Oavsett vilken metod studion väljer behövs information om filmerna. Bäst är att ha sett filmerna. För storstadsstudior är detta inget problem men om du bor i landsorten gäller antingen att du inte har en möjlighet att se filmen på den lokala biografen eller att om filmen visats på denna, intresset för att filmstudiovisa filmen minskar. SFF ordnar årligen informationsvisningar i Stockholm. Dessa sker normalt i juni och är ett utmärkt tillfälle att ta del av de filmer som är aktuella för höstprogrammet.

Även festivaler av olika slag erbjuder möjligheter att se film innan de lanseras på biograf. Här har vi bland andra Göteborg i januari, BUFF (Malmö) i mars och Stockholm i november. Kreativa Europa har en sökbar lista över större festivaler.

Eftersom den lokala styrelsen antagligen inte har möjlighet att se alla filmer som är aktuella för programmet måste även andra informationskällor användas.

För att se vilka filmer som för tillfället är bokningsbara används SFF:S Filmlista där ni även kan se hur andra filmstudior bedömt olika filmer. SFF:s kansli skriver också olika filmtips och finns redo att vara bollplank för olika filmförslag.

SFF:s arrangemang ger dig möjlighet att prata med andra filmintresserade och att utbyta tips om lämpliga filmstudiofilmer. Vidare kan filmrecensioner fungera som inspirationskällor. Ni hittar länkar till recensioner via filmlistan.

I Filmrutan hittar ni Juryn där ett tiotal recensenter betygsatt de senaste filmerna.

Länkar till recensioner i dags- och kvällspress hittar du på Kritiker.se som också har en lista över Månadens och årets bästa filmer (de filmer som fått högst betyg). För information om internationella filmer har The Internet Movie Database (IMBD) med adressen blivit standard. För svenska filmer är Svenska Filminstitutets filmdatabas en bra källa.

Marknadsföring

För att en filmstudio ska kunna fortsätta sin verksamhet behövs medlemmar. Väsentligen består arbetet med detta av att skaffa nya medlemmar och att behålla de medlemmar studion har. För den förra gruppen gäller att det dessa måste hittas någonstans. Traditionellt har det lokala biblioteket varit given plats för att informera om verksamheten - biblioteken och filmstudion har besökare med gemensamma intressen. Idag räcker inte detta utan andra kanaler måste användas. 

Trots att din filmstudio funnits många år kan du vara övertygad om att det finns många kommuninvånare som inte känner till studions existens eller som tror att den verksamhet som föreningen bedriver är filminspelning. Att synas och höras i traditionella media som tidningar och radio innebär en möjlighet att råda bot på detta. Skicka alltid programmet till radio- och tidningsredaktioner. Bäst är det om filmstudion hittat en kontaktperson som är ansvarig för kulturfrågor eller intresserad av film. Ta gärna personlig kontakt genom telefon eller e-post. Tänk igenom vad filmstudion vill ha ut av mötet med media och var alltid beredd på att svara på frågan: ”Vad är nytt denna säsong?”. Om inget ändrats är tidningar och radio mindre benägna att göra affär av det. 

I dag är sociala media den kanske viktigaste informationskällan för många människor. Att förekomma i sociala media är därför nödvändigt för filmstudion. Förutom en hemsida bör därför den lokala filmstudion ha en facebook-sida. Brasklapp: Om filmstudion använder nätet måste det som publiceras fortlöpande uppdateras. Ändras sidorna endast en gång per termin minskar läsarnas intresse. Uppmana medlemmar att gilla föreningens aktiviteter. Detta leder till att nya människor ser att filmstudion finns och att de kan bli intresserade av verksamheten. 

Givetvis är sociala media också ett sätt att behålla gamla medlemmar. Men för dessa kanske även ett traditionellt programblad en nödvändighet. De lokala filmstudiornas programblad sitter på många kylskåpsdörrar och påminner om vilken film som är aktuell för visning. 

De flesta filmstudior har en egen hemsida med program och information. SFF kan hjälpa till med enkel webblösning.

Bonusaktiviteter

Flera filmstudior har redan nu olika extra filmaktiviteter på gång. Det kan vara allt från stora filmfestivaler till enklare temavisningar. Varför inte försöka med en filmhelg, kanske i samarbete med den lokala biografen, där man visar ett antal filmer på ett speciellt tema, eller en ”filmfrossa” där man visar film dygnet runt!


Frukostfilm har också prövats. I en filmstudio möttes publiken av ett frukostbord, med hela styrelsen iklädd i pyjamas, kl 09:00 på lördag morgon!

Ett populärt inslag i terminsrepertoaren kan vara en stumfilmsvisning med levande musik. Att få tag i hugade musiker är inte alltid lätt, men kanske finns det någon duktig musiklärare på orten som är villig att ställa upp. Ett exempel är en visning av Chaplins ”Cirkus” med en pianist klädd som Liberace och kandelabrar med levande ljus på flygeln. En klar succé! Man kan också beställa någon etablerad stumfilmspianist, som t. ex. Matti Bye, även om kostnaderna då blir ganska höga.
Utomhusbio på hösten har prövats av många filmstudior med gott resultat.

Hos SFF kan ni söka bidrag för dessa bonusaktiviteter.

Betygsätt filmerna

Många studior låter medlemmarna sätta betyg på den sedda filmen. För större studior kan räknandet bli ett omfattande arbete så det gäller att hitta enkla metoder. Vissa studior delar ut lappar med betygsskala där medlemmen får riva en markering för det satta betyget. Andra ställer upp ett antal lådor där de olika betygen anges på lådorna och där medlemmen får lägga ett föremål, t.ex. en kula, i den låda som namngivits med det betyg de önskar ge filmen. 

Medelvärdet kan ni sedan rapportera i Filmlistan och på så sätt kan vi tillsammans skapa ett SFF-betyg för filmerna.

Ha utlottningar före filmen

En förening med god ekonomi kan ordna utlottningar i samband med filmen eller med årsmötet. När det gäller utlottning i samband med filmen har vinsten lämpligen anknytning till filmen. Ett enkelt sätt är då att låta stolnumret utgöra lottnummer. 

Utlottningar i samband med årsmötet kan bestå av böcker, utnyttja bokrean, DVD-filmer, medlemskap i studion den kommande säsongen. Använd fantasin och koppla gärna vinsten till temat i filmen. 

Eftersom biografstolarna ofta är numrerade är det mycket lätt att dra lotten genom att ha en burk med dessa nummer på papperslappar.

Ett tips är också att lotta ut prenumerationer på Filmrutan eller resor till någon av SFF:s filmhelger. Ni kan köpa presentkort av Filmrutan och SFF. 

Föredrag och andra aktiviteter

Filmstudions primära uppgift är att visa film för medlemmarna. Finns det möjlighet att stanna kvar efter filmen uppskattas möjligheten att diskutera filmen av många medlemmar. Finns det möjlighet att föra dessa samtal under kaféförhållanden är det ännu trevligare. 

Ett sätt att nå nya medlemmar är att anordna utomhusbio. Koppla gärna in någon samarrangör eller sponsor för att täcka kostnaderna för denna. 

Några filmstudior anordnar minifestivaler där man visar film under en eller flera dagar. 

Glöm inte att ni kan söka bidrag för film och samtal genom SFF:s bidragssystem!