Nominering av personer till styrelsen för Sveriges Förenade Filmstudios

Vid Sveriges Förenade Filmstudios årsmöte den 13 april 2019 sker val av styrelse för Sveriges Förenade Filmstudios.

Styrelsen består av ordförande och åtta ordinarie ledamöter. Samtliga väljs för en period om två år i taget. Ordinarie ledamot kan omväljas tre gånger och kan således ingå i styrelsen högst åtta år. För ordförande finns ingen sådan tidsbegränsning. Detta följer av de stadgar som antogs av årsmötet 2017.

För 2019 gäller att fyra ordinarie ledamöter ska väljas av årsmötet. 

De i den nuvarande styrelsen vars mandat går ut vid årsmötet 2019 är Martin Voss Schrader, Danderyd (ordinarie 2013), Jacob Hansson, Eskilstuna (ordinarie 2017), Pia Widegren, Motala (ordinarie 2018) och Isabelle Felczak, Skärhamn (ordinarie 2018).

Samtliga har, i enlighet med föreningens stadgar, möjlighet att fortsatt kandidera till styrelsen och omväljas av årsmötet om så beslutas.

Övriga ledamöter, valda av årsmötet 2018 för en period av två år, är ordförande Gunnel Wallin, Klinte (ordförande 2014) och de ordinarie ledamöterna Jenny Lindberg, Alingsås (ordinarie 2012), Thomas Ahlqvist, Karlskrona (ordinarie 2014), Nina Janson, Boden (ordinarie 2014) och Ulf Nordström, Karlstad (ordinarie 2014).

Filmstudio som önskar nominera person till styrelsen ska göra det till valberedningen under nedanstående e-postadress. Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast 2019-03-17.

Nominering av person som inte redan är med i styrelsen bör innehålla personbeskrivning med adress, telefonnummer och e-postadress, erfarenheter inom filmstudiorörelsen och andra erfarenheter som ni bedömer vara relevanta, med motivering beträffande vad kandidaten kan tillföra styrelsen i dess arbete. 

I de Riktlinjer för styrelsearbetet som antogs vid årsmötet 2018 anges under Hur utses styrelsen? följande: ”Styrelsen väljs av föreningens årsmöte enligt paragraf 4 i stadgarna.

När valberedningen nominerar kandidater uppmanas de ta hänsyn till olika variabler som jämställdhet, geografisk hemvist och personliga erfarenheter – i syfte att skapa en styrelse med så pass bra representation som möjligt.”

Varje lokal filmstudio är välkommen att nominera person som denna anser kunna vara lämplig att kandidera till föreningens styrelse. Valberedningens uppgift består i att arbeta fram och för årsmötet presentera det förslag som sammantaget bedöms kunna ge styrelsen bästa möjliga representation.

 
Med vänliga hälsningar

Valberedningen: Görel Brattström (Örnsköldsvik) 070–3691460, Astrid Friberg (Stockholm) 070-8570938, Eva Lindfors (Landskrona) 076-8305055, och Lars Westerdahl, sammankallande (Alingsås) 070-5697969. Nomineringar ställs till Lars Westerdahl via följande formulär:

Den som nominerar.