Filmstudiobidrag

Syftet med det här bidraget är att ge filmstudior möjlighet att utveckla eller fördjupa sin verksamhet. Bidraget ges till särskilda insatser som görs utöver den ordinarie verksamheten.

Dokument

Vem kan söka

Bidraget kan sökas av filmstudior i föreningen Sveriges Förenade Filmstudios.

Bidrag ges i första hand till

 • Jubileumsfirande (max 5 000 kronor)

 • Specialarrangemang (Exempel: utomhusbio, barnfilmsdag, etcetera)

 • Marknadsföringsinsatser (För att till exemepl öka antalet medlemmar)

 • Verksamhetsutveckling
  (Exempel: Kortfilmssatsning, barnfilmssatsning, föreläsningar, viss teknik)

Hur fattas beslut?

För bidragsansökningar upp till 5 000 kronor fattas beslut löpande av Verksamhetsledaren. För bidragsansökningar gällande mer än 5 000 kronor fattas beslut av styrelsen.

Hur söks bidraget?

Ansökan görs via särskild ansökningsformulär. För ansökningar på papper kan ni ladda ner blanketten som pdf

När ges besked om eventuellt bidrag?

För bidrag upp till 5 000 kronor ges svar normalt inom 14 dagar från ansökningsdatum. För bidrag som kräver styrelsebeslut fattas beslutet vid nästkommande styrelsemöte. Ansökan måste ha inkommit minst 14 dagar innan beslutande styrelsemöte. Se kalendarium för datum för styrelsemöten.

Hur bedöms ansökan?

Bidrag fördelas utifrån en bedömning av ansökningens angelägenhetsgrad. Bedömning av ansökan görs utifrån föreningens syften och följande faktorer (något av följande måste uppfyllas, ju fler, desto större chans till bidrag):

 • Om filmstudion firar jubileum. Jubileum är jämna tiotal samt 25 och 75 år.

 • Filmsatsning med barn- och ungdomsperspektiv

 • Kortfilmsvisningar

 • Arrangemang som förenar film och samtal

 • Marknadsföringsinsatser (Satsningar på att bredda medlemsgruppens sammansättning)

 • Filmkulturellt relevant repertoar (Filmer från förr eller från underrepresenterade områden/grupper)

 • Utvecklingsprojekt som kan fungera som pilot för andra filmstudior

 • Teknikinvestering som kan förbättra verksamheten

Vägledande i beslutet är också filmstudions egna ekonomiska möjligheter. Alla sökande uppmanas att undersöka och redovisa möjlighet till annan finansiering, till exempel genom kommunbidrag.

Efter beslut

Beviljade bidrag betalas ut till angivet konto efter beslut. Filmstudior som beviljats bidrag måste lämna en kort redovisning efter genomförandet. SFF kräver inga kvitton men behöver en redogörelse för användandet av medlen. Redovisning görs på särskild blankett. De som beviljats stöd uppmanas att dokumentera sitt arbete i bilder och att bidra till att sprida goda exempel via SFF:s webb.